ผู้ก่อตั้ง… อาจารย์ มงคลกิตติ์   สุขสินธารานนท์   
 


ประวัติส่วนตัว

  ชื่อเล่น เต้ เกิด วัน ศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2524 ที่โรงพยาบาล พุทธชินราช อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

  บิดา นายธนกร ศรีบุญมาก(แซ่ตั้ง หรือ แซ่เฉิน) มารดา นางรัตวรรณ แซ่สั่ว เป็นชาวจังหวัดพิษณุโลก
   
  มีศักดิ์เป็นหลาน ของ ศ.ดร.เกริกเกียรติ พิพัฒน์เสรีธรรม อดีตประธานบอร์ดไทยพีบีเอส/อดีตกรรมการ
ป.ป.ช./อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี สมัย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
   
    - พี่น้องมารดาเดียวกัน
   
  1.นางสาวอริสรา ขุนมธุรส อายุ 34 ปี ประกอบอาชีพเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต
จำกัด(มหาชน)
   
  - สถานะภาพชีวิตคู่
 
สถานะภาพ หย่า กับ นางสาว พัทธนันธ์ ฤทธิชัยเรืองเดช มีบุตรธิดา 4 คน

  1.เด็กหญิง บวรลักษณ์ สุขสินธารานนท์ อายุ 6 ปี 7 เดือน ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์
เมืองทองธานี
  2.เด็กหญิง พิชญ์พนิตา สุขสินธารานนท์ อายุ 4 ปี อนุบาล 2 ที่ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5
  3.เด็กชาย ณฐพล ฤทธิ์ชัยเรืองเดช อายุ 2 ปี 1 เดือน เตรียมอนุบาล 1 ที่ โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม 5
  4.เด็กหญิง ณพิชณ์ณปภา ฤทธิ์ชัยเรืองเดช อายุ 5 เดือน


ประวัติการศึกษา

             
                1. ปัจจุบัน กำลังศึกษา ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(PhD-PA)
มหาวิทยาลัยชินวัตร ปี 1
                2.ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์การเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ( MPE18 )
                3.ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(EE-36) ได้คะแนนสอบเข้าสูงเป็นอันดับที่ 7 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 342 คะแนน จาก 500 คะแนน
                4.เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ(PET-10,FO-E01) เทคนิค ไทย-เยอรมัน เป็นตัวแทน 1 ใน 10 ของจังหวัดพิษณุโลกที่มาสอบเข้าที่ เทคนิค
ไทย-เยอรมัน ได้แค่ 1 คน
                5.มัธยมศึกษา ตอนต้น สายวิทยาศาสตร์-อุตสาหกรรม จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก
                6.ประถมศึกษา จากโรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม จ.พิษณุโลก
                7.ประถมวัย อนุบาล 3 จากโรงเรียนบ้านพลายชุมพล จ.พิษณุโลก
                8.ประถมวัย อนุบาล 1-2 จากโรงเรียน ไทยกล้าวิทยา จ.พิษณุโลก    
  
ประวัติทางการเมือง

                1. อนุกรรมการจัดทำการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย(กบอ.)
สำนักนายกรัฐมนตรี (ตั้งแต่ 11 กรกฏาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน)
                2.เลขานุการที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์)
(ตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2553 ถึง 2 กฏกฏาคม 2554)
                3.กรรมการคืนคนดีสู่สังคม กระทรวงยุติธรรม(บอร์ดกระทรวงยุติธรรม) (ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง ปัจจุบัน)
                4.ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร กรุงเทพ เขต 11 บางแค ภาษีเจริญ หนองแขม จากพรรคประชาราช
( เลือกตั้ง 23 ธันวาคม 2550 )
                5.คณะทำงานนโยบายด้านการศึกษา ของพรรค มัชฌิมาธิปไตย และพรรคประชาราช (25 มิถุนายน 2550 ถึง
30 มกราคม 2551)
                6.ที่ปรึกษาพรรคก้าวใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                7.หัวหน้าพรรคพระจอมเกล้าพระนครเหนือ(NB-TERM) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(25 มกราคม 2544 – 25 กุมภาพันธ์ 2547)
                8.ว่าที่นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มีการทุจริตการเลือกตั้ง)
(25 มกราคม 2544 – 25 มิถุนายน 2544)
                9.หัวหน้าคณะทำงานนโยบายพรรคต้นตระกูลไทย สาย มหาวิทยาลัยของรัฐ

ประวัติด้านงานนิติบัญญัติ

                1. ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชน คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฏร (ตั้งแต่ 16 กรกฏาคม 2556 ถึง ปัจจุบัน)
                2.ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา (ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2555
ถึง ปัจจุบัน)
                3.อนุกรรมาธิการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชั่นด้านคมนาคม คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา (ตั้งแต่ 10 ตุลาคม
2555 ถึง ปัจจุบัน)
                4.กรรมการ คณะทำงานศึกษาระบบฐานข้อมูลนักการเมือง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ(ป.ป.ช.) (ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2554 ถึง ปัจจุบัน)

ประวัติงานด้านสังคม

                1. กรรมการ ภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น(ภตค.) (ตั้งแต่ 3 มิถุนายน 2554 ถึง ปัจจุบัน)
                2. เลขาธิการคณะกรรมการภาคีเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของชาติ (ตั้งแต่ 25 กันยายน 2553
ถึง ปัจจุบัน) ดำรงตำแหน่ง สมัยที่ 2
                3.กรรมการบริหารและผู้ช่วยเลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
(1 มิถุนายน 2555 ถึง ปัจจุบัน)
                4.เลขาธิการเครือข่าย 19 มหาวิทยาลัยคัดค้านการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ
                5.วิทยากรและแกนนำให้ความรู้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ ให้กับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
(25 มิถุนายน 2548 ถึง 19 กันยายน 2549)
                6.ประธานสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติ (25 มิถุนายน 2548 ถึง 30 มิถุนายน 2549)
                7.เลขาธิการสหพันธ์นักศึกษาแห่งชาติ (30 มกราคม 2548 ถึง 24 มิถุนายน 2548)
                8.ที่ปรึกษาพรรคก้าวใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
 
                1.ประธานกรรมการ บริษัท ที.เอ.อี. มาร์ท กรุ๊ป จำกัด ทำธุรกิจด้านการศึกษาครบวงจรแห่งแรก ของประเทศไทย
และ วิศวกรใหญ่ด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัย/ระบบไฟฟ้ากำลัง ประธานที่ปรึกษาบริษัท ศ.ดร.วรเดช จันทรศร
อดีตปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ( 17 มีนาคม 2553 ถึง 31 ธันวาคม 2554) และ ( 20 มิถุนายน 2556 ถึง ปัจจุบัน)
                2.วิศวกรที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทร์ธนวงษ์ศิลา ( 1 กรกฏาคม 2550 ถึง ปัจจุบัน)
                3.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.เอ.อี. ติวเตอร์ จำกัด ทำธุรกิจด้านโรงเรียนกวดวิชา ( 16 ธันวาคม 2548 ถึง
16 มีนาคม 2552)
                4.กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีเค สปอร์ต จำกัด ทำธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทางด้าน Fitness ( 21 มีนาคม 2546
ถึง 15 ธันวาคม 2548)
               5.ผู้ก่อตั้งการสอนติวเตอร์ผ่านระบบออนไลด์ บริษัท ติวเตอร์ออนไลด์ จำกัด ร่วมกับ คุณ สนชัย ลิ้มทองกุล
(น้องชายคุณสนธิ ลิ้มทองกุล) ( 20 สิงหาคม 2549 ถึง 15 มีนาคม 2550)
                6.อาจารย์พิเศษ วิชา คณิตศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษา ปีที่ 6 ที่โรงเรียนจิตรลดา พระราชวังสวนจิตรลดา
( 21 มิถุนายน 2550 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2552)
                7.หัวหน้าทีมติว โอลิมปิกวิชาการ อาธิ สอวน. ค่าย 1-4, สสวท. วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ( 17 มีนาคม 2552
ถึง 16 มีนาคม 2554)
                8.อาจารย์ประจำสถาบันกวดวิชา THE TUTOR, PEP , ABACUS สอนวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี พื้นฐาน
วิศวกรรม ( 21 มิถุนายน 2546 ถึง 16 มีนาคม 2552)
               9.วิศวกรด้านเครื่องจักร บริษัท มัลติเทค(ประเทศไทย) จำกัด ( 1 มิถุนายน 2547 ถึง 30 มิถุนายน 2547)
               10.วิศวกรฝ่ายวางแผนด้านระบบรักษาความปลอดภัย บริษัท ดิจิตอล โฟกัส จำกัด ( 17 เมษายน 2547
ถึง 28 เมษายน 2547)
               11.วิศวกรที่ปรึกษา บริษัท ไนท์เทคโนโลยี จำกัด ( 1 กรกฏาคม 2547 ถึง 28 เมษายน 2549)